Algemene voorwaarden Do-More / DateMore


1 Algemeen

1.1 Do-More / DateMore (DM) is een platform dat leden onder meer in staat stelt contacten te leggen, zelf activiteiten (clubdates) te organiseren en deel te nemen aan clubdates die door anderen zijn georganiseerd. DM kan bij het organiseren van clubdates ondersteuning bieden: door het geven van tips of het optreden als (mede-)organisator, zulks naar vrije keuze van DM.

1.2 Het gebruik van de site is voorbehouden aan leden. Leden zijn degenen die zich hebben ingeschreven via de site, zich akkoord hebben verklaard met deze algemene voorwaarden en als lid door DM zijn aanvaard.

1.3 DM kent een onderscheid tussen mensen die een gratis lidmaatschap hebben en mensen met een volledig lidmaatschap. Mensen met een volledig lidmaatschap hebben toegang tot meer functionaliteiten, zoals gespecificeerd in de toelichtende teksten op de site.

1.4 Waar sprake is van deelnemers, wordt bedoeld leden die zijn aangemeld voor een clubdate, een bevestiging hebben ontvangen dat ze op de deelnemerslijst staan en aan eventuele bijbehorende betalingsverplichtingen hebben voldaan. Een organisator is een lid dat via de site een clubdate organiseert. 

1.5 DM is de voortzetting van Singles United, met gebruikmaking van twee verschillende (domein)namen, Do-More en DateMore, die op de achtergrond met elkaar verbonden zijn en gebruikmaken van één gezamenlijke database.


2 Lidmaatschap

2.1 Inschrijven als lid is alleen mogelijk voor natuurlijke personen (privépersonen) van achttien jaar en ouder. 

2.2 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is leden niet toegestaan zich meerdere malen in te schrijven, noch gelijktijdig, noch volgtijdelijk, in het bijzonder niet met het oog op het meerdere malen genieten van voordelen die zijn voorbehouden aan introducés, om een blokkade te omzeilen die door een ander lid is ingesteld, aan een slechte reputatie bij DM of andere leden te ontkomen, of indien een eerder lidmaatschap door DM is beëindigd.

2.3 Leden stemmen ermee in dat ze van DM e-mails ontvangen. Op de site hebben leden toegang tot een speciale pagina waar ze bepaalde voorkeuren kunnen aangeven voor het type mail dat ze wel en niet willen ontvangen.

2.4 Leden zijn gehouden accurate en betrouwbare informatie over zichzelf te verstrekken. Een eventuele foto bij een profiel dient een betrouwbare en herkenbare weergave te zijn van hoe het lid er op dit moment uitziet, zonder toevoeging van andere personen en/of dieren, en moet in overeenstemming zijn met algemene fatsoensnormen, zulks ter beoordeling aan DM. Bij een eerste sommering door DM is het lid verplicht informatie en/of foto aan te passen of te verwijderen. Daarnaast behoudt DM zich het recht voor de verstrekte informatie aan te passen of te verwijderen en/of een geplaatste foto te verwijderen als dat naar het oordeel van DM wenselijk of noodzakelijk is.

2.5 Leden dienen informatie over zichzelf en een eventuele foto actueel te houden.

2.6 Leden zijn zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die via hun account worden verricht. Indien een lid vermoedt dat een ander zich onrechtmatig van zijn inloggegevens bedient, is het lid verplicht DM daarvan binnen vijf werkdagen in kennis te stellen.

2.7 DM behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten of tarieven te wijzigen.

2.8 Wanneer de diensten van DM tijdelijk niet beschikbaar zijn, geeft dat geen recht op restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.

2.9 Alle tarieven zijn inclusief omzetbelasting.

2.10 Leden kunnen hun lidmaatschap op ieder gewenst moment beëindigen, via de daartoe bestemde pagina op de site. Bepaalde persoonskenmerken, zoals de gebruikersnaam, kunnen evenwel nog zichtbaar zijn op de site, bijvoorbeeld op de deelnemerslijsten van clubdates uit het verleden.

2.11 DM behoudt zich het recht voor accounts te verwijderen van gratis leden die gedurende een bepaalde periode niet actief zijn geweest, zulks ter beoordeling van DM.

2.12 DM is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te onderbreken of te beëindigen van leden die zich niet houden aan de bepalingen in deze overeenkomst of over wier gedrag klachten zijn ingediend, dan wel leden die een zedenmisdrijf hebben begaan, of onder curatele of bewind zijn gesteld, evenals dat van leden van wie aannemelijk is dat ze anderszins niet zullen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap.

2.13 Bij de beëindiging van lidmaatschap vindt er, ongeacht de wijze waarop het lidmaatschap wordt beëindigd, geen restitutie plaats van betaalde gelden. Een eventuele betalingsverplichting van het lid blijft bestaan.


3 Gedrag

3.1 Clubdates zijn uitsluitend toegankelijk voor deelnemers aan die clubdate en voor de organisator.

3.2 Een vermelding op de deelnemerslijst van een clubdate geeft geen garantie op deelname. DM kan leden uitsluiten van deelname indien DM dat nodig of wenselijk acht, bijvoorbeeld ten behoeve van een ongestoord verloop van de clubdate.

3.3 Leden die zich aanmelden voor een clubdate waarbij een aparte betaling nodig is, bijvoorbeeld voor het financieren van een activiteit, zijn verplicht de betaling meteen te verrichten, volgens de gegeven instructies.

3.4 Leden die zijn verhinderd voor een clubdate waarvoor ze zich hebben aangemeld of om een andere reden niet willen komen, zijn verplicht hun aanmelding zo spoedig mogelijk te annuleren via de site. Hetzelfde geldt voor deelnemers die (nog) op de reservelijst staan.

3.5 Het is niet toegestaan berichten te plaatsen of te versturen die grof, beledigend, bedreigend of obsceen zijn, zulks ter beoordeling aan DM. DM behoudt zich het recht voor berichten aan te passen of te verwijderen indien dat naar het oordeel van DM nodig of wenselijk is.

3.6 Deelnemers dienen zich tijdens clubdates te gedragen in overeenstemming met de plaatselijk geldende gedragscodes.

3.7 Het is niet toegestaan activiteiten te organiseren of in te dienen voor publicatie met als oogmerk geldelijk gewin voor de organisator of enige andere partij waarmee de organisator banden onderhoudt. Evenmin is het leden toegestaan berichten te plaatsen of in te dienen voor publicatie die te kwalificeren zijn als advertentie, in het bijzonder voor producten of diensten die leiden tot geldelijk gewin voor het lid of enige andere partij waarmee het lid banden onderhoudt.

3.8 Het is leden niet toegestaan de site te gebruiken voor het verspreiden van boodschappen die niet passen bij het karakter van de site, zulks ter beoordeling aan DM, in het bijzonder mailingen, spam, junkmail en andere niet-gepersonaliseerde informatie.

3.9 Een organisator van een clubdate is verplicht accurate en betrouwbare informatie te geven over de clubdate die hij organiseert. DM behoudt zich het recht voor de ingediende tekst en foto’s te wijzigen of te redigeren, dan wel te weigeren als dat naar het oordeel van DM wenselijk of noodzakelijk is.

3.10 Clubdates mogen niet strijdig zijn met de wet en moeten in overeenstemming zijn met algemene gedrags- en fatsoensnormen, zulks ter beoordeling aan DM. Het is nadrukkelijk niet toegestaan clubdates te organiseren met een expliciet seksueel karakter. DM behoudt zich het recht voor clubdates te weigeren die naar het oordeel van DM niet in overeenstemming zijn met deze richtlijnen dan wel het karakter van de site, evenals clubdates die worden ingediend door leden over wie DM eerder klachten heeft ontvangen of van wie het anderszins twijfelachtig is of ze een betrouwbare organisator zijn, zulks ter beoordeling van DM.

3.11 Na publicatie van een clubdate mag een organisator geen wijzigingen aanbrengen in tekst of foto’s die strijdig zijn met de hier gegeven gedragsregels.

3.12 Bij annulering van een clubdate is een organisator verplicht eventuele ontvangen betalingen van andere leden binnen een week te retourneren aan de leden die zich hebben aangemeld. Indien er na afloop van die periode klachten binnenkomen bij DM, kan DM namens de gedupeerden aangifte doen bij de politie. Deze eventuele extra service van DM laat onverlet dat DM geen formele bemoeienis heeft met het betalingsverkeer tussen leden.

3.13 Bij het indienen of plaatsen van foto’s vrijwaart het lid DM van eventuele aanspraken op copyright. Het lid dat de foto plaatst aanvaardt elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het plaatsen van die foto.

3.14 Het is niet toegestaan anderen op enige wijze te storen bij het gebruik van en het plezier aan deze site.

3.15 Het staat DM vrij aanvullende gedragsregels te publiceren op de site indien deze regels de omgang tussen leden en de werking van de site verbeteren, zulks ter beoordeling aan DM.


4 Privacy

4.1 DM verstrekt zonder toestemming van het lid nooit persoonlijke gegevens aan andere partijen, behoudens aan de daartoe gerechtigde autoriteiten in gevallen waar sprake is van strafrechtelijke vervolging of (ernstig vermoeden van) strafbaar of onrechtmatig handelen.

4.2 Leden stemmen ermee in dat berichten die zij posten op een voor anderen zichtbare pagina openbaar zijn. Persoonlijke berichten die leden via de site versturen, gelden als privé en worden niet door DM ingezien, behalve in geval van klachten, problemen, misbruik of (vermoeden van) strafbare feiten.

4.3 Bij het publiceren van foto’s van clubdates houdt DM zo veel mogelijk rekening met de wensen van leden. Leden die het vervelend vinden om herkenbaar op de foto te staan kunnen een verzoek aan DM richten om de foto van de site te laten verwijderen.


5 Uitsluiting aansprakelijkheid

5.1 DM is niet aansprakelijk voor (de gang van zaken rond) clubdates die op de site staan vermeld. Het gaat om afspraken die leden onderling maken, met en ten behoeve van elkaar, en eventueel met een locatie of aanbieder van een activiteit.

5.2 DM screent clubdates voor publicatie op een aantal globale kenmerken maar is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, noch voor de inhoud of het karakter van berichten die leden op de site publiceren. Voorts is DM niet verantwoordelijk voor de informatie op deze site, noch voor mogelijke daaruit voortvloeiende gevolgen.

5.3 Geld overmaken aan andere leden is voor eigen risico. DM heeft geen bemoeienis met het betalingsverkeer tussen de organisator van een clubdate, deelnemers en de locatie of aanbieder van een activiteit.

5.4 Deelname aan clubdates is op eigen risico. Indien van toepassing gelden de leveringsvoorwaarden van een locatie of de aanbieder van een activiteit.

5.5 DM is niet verantwoordelijk voor het gedrag of de nalatigheid van leden of andere partijen, zoals locaties en aanbieders van activiteiten die op de site staan vermeld. Evenmin is DM verantwoordelijk voor het gedrag of de nalatigheid van personen die zich met andermans inloggegevens toegang hebben verstrekt tot de site, al dan niet te goeder trouw, noch voor schade die het gevolg is van computerinbraak. Voorts is DM niet aansprakelijk voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.


6 Slotbepalingen

6.1 Bij een overname of fusie, of wanneer DM op andere wijze overgaat in een andere onderneming, gaan alle rechten en verplichtingen tussen leden en DM over naar de rechtsopvolger.

6.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

6.3 Op betrekkingen tussen leden en DM is het Nederlandse recht van toepassing.

6.4 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de onderhavige of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation door een gecertificeerd mediator conform het reglement van het Nederlands Mediation Instituut, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van die mediation. De kosten van die mediation dragen partijen gezamenlijk, elk voor een gelijk deel.

6.5 De verplichting tot mediation als bedoeld in het voorgaande lid betreft een resultaatsverbintenis om te komen tot een door partijen ondertekende mediationovereenkomst en tot een gezamenlijke bespreking bij de bedoelde mediator. Het doel van de mediation, te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, betreft een inspanningsverbintenis.

6.6 Indien de vorenbedoelde mediation niet tot overeenstemming tussen partijen leidt is de rechtbank Amsterdam bevoegd.